ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την παραγωγή στρογγυλών κλωβών οπλισμού
Σκυροδέματος